Dotacje

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 7/10.3/2018

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 1 październik 2018r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań! Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA

W związku z otrzymaniem w dniu 27.09.2018r. „Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” w zakładce DO POBRANIA projekt – “Masz pomysł – masz firmę IV” zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości obowiązujący od dnia 27 września 2018r.

Indywidualne specjalistyczne szkolenia grupa IX – terminy

Loga unii europejskiej

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu „Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach indywidualnych specjalistycznych szkoleń w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Spotkania są obowiązkowe (2 spotkania po 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu).

Prosimy o przybycie na spotkania z wstępnie przygotowanym biznes planem w wersji papierowej lub elektronicznej.

Miejsce spotkań: Hotel SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym w dniu 21 września 2018r

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 21.09.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym. Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Skip to content