Masz pomysł – masz firmę IV

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu

W związku z otrzymaniem “Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości obowiązujący od dnia 27 września 2018r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

I. § 10 – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) pkt 9 

Wsparcie finansowe wypłacane jest w formie zaliczki:

w pełnej kwocie – kwocie wskazanej w biznesplanie, w przypadku, gdy uczestnik w ww. oświadczeniu wskaże, iż nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT,

w kwocie pomniejszonej – kwocie wskazanej w biznesplanie podzielonej przez dzielnik wynikający z najwyższej stawki VAT tj. 1,23 (np. kwota z biznesplanu 123zł / 1,23 = 100zł) – w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu wskaże, iż zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT.

II. §16 – Obowiązki, monitoring i kontrola pkt 3 

W przypadku, kiedy Przedsiębiorca otrzymał dotację w pełnej kwocie, zobowiązany będzie do zgłoszenia dla beneficjenta faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT i do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej i pomniejszonej w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. Tak dokonany zwrot następuje bez odsetek. Jeżeli uczestnik nie dokona zwrotu zgodnie z zawartą umową, naliczone zostaną mu odsetki ustawowe.

Skip to content