Kuźnia Przedsiębiorczości

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego, znajdujących się w początkowej fazie rozwoju tj.działających nie dłużej niż 3 lata, poprzez udzielenie im w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r. wsparcia w ramach programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP pakietu usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw, niezbędnych do samodzielnego, bieżącego funkcjonowania na rynku oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw (za przedsiębiorstwo uważa się podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02/07/2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną), spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 2. znajdują się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej tj. funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w CEiDG / KRS),
 3. należą do sektora mikro lub małych lub średnich przedsiębiorstw;
 4. są aktywne, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
 5. są uprawnieni do korzystania z pomocy de minimis.

W pierwszej kolejności z wsparcia będą mogły skorzystać:

 • przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 105 przedsiębiorstw (35 rocznie).

TERMINY REKRUTACJI

W ramach każdego naboru do udziału w projekcie zakwalifikujemy po 35 firm.

Nabór 1: termin rekrutacji: styczeń – kwiecień 2021 r.

Nabór 2: termin rekrutacji: październik – grudzień 2021 r.

Nabór 3: termin rekrutacji: październik – grudzień 2022 r.

OPIS WSPARCIA

Każdy przedsiębiorca, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z realizatorem projektu Stowarzyszeniem “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” będzie mógł skorzystać z wsparcia w postaci pakietu usług administracyjnych, doradczych oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, który obejmuje:

 • udostępnienie powierzchni biurowej
 • usługi prawne
 • usługi księgowe
 • usługi związane z promocją
 • usługi ICT
 • doradztwo
 • mentoring
 • szkolenia

KONTAKT/ZGŁOSZENIA

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
14-400 Pasłęk
e-mail: kuznia@screp.pl
tel. : 55 248-10-90 do 93

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 992 903,25 zł
Dofinansowanie UE: 4 243 967,76 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Skip to content