MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V

Loga unii europejskiej

W dniu 31.10.2020r. Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” podpisało Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Powyższy Aneks nr 2 zwiększa wartość projektu oraz wydłuża projekt o dwa miesiące !!!

Rekrutacja do projektu będzie trwała do końca lutego 2021r. czerwca 2021r. lub do wyczerpania ilości dostępnych miejsc.

Poniżej przedstawiamy Państwu zmiany (kolor zielony) związane z powyższym aneksem:

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” od 01.04.2020r. realizuje projekt „Masz pomysł – masz firmę V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 165 / 188 osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, zaliczające się do jednej z niżej wymienionych trzech kategorii:

 

Kategoria 1 – 116 osób / 132 osoby z grupy docelowej to:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3)

Kategoria 2 – 15 osób / 17 osób  z grupy docelowej to:

Bezrobotni mężczyźni zarejestrowani w PUP w wieku od 30 do 49 lat z wykształceniem wyższym (ISCED4), którzy nie zaliczają się do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane tj. osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3)

 

Kategoria 3 – 34 osoby / 39 osób z grupy docelowej to:

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno – prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu oraz osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci.

 

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych.

Uczestnik projektu nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym miejscu i o tym samym profilu co jego członek rodziny.

 

W ramach projektu będą realizowane:

 • wsparcie szkoleniowe grupowe (24h dydaktyczne/grupę) i indywidualne (8h dydaktycznych)
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł  
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości po 870,00 zł netto/miesięcznie przez dwanaście miesięcy od założenia firmy

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

 • osoby nie spełniające w/w kryteriów,
 • osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na postawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dn. 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osoby, które były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych,
 • osoby, które były karane za przestępstwa skarbowe,
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD

 

Cel projektu

Utworzenie 142/163 firm147/168 miejsc pracy przez 165/188 uczestników projektu z powiatu elbląskiego, miasta Elbląg i powiatu braniewskiego poprzez zastosowanie szkoleń w formie spotkań grupowych i indywidualnych, bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego oraz wsparcia pomostowego w okresie od kwietnia 2020r. do marca/maja 2022r.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze Schematem wsparcia w ramach projektu, który przedstawia opis ścieżki uczestnictwa w bardzo skróconej formie. Schemat Wsparcia.docx

Po więcej informacji zapraszamy do przygotowanego regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który znajduje się w dokumentach do pobrania.

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego czy asystent osoby z niepełnosprawnością.

 

Wartość projektu:

5 795 899,89zł/6 650 103,54zł

Wartość dofinansowania:

5 668 390,09zł/ 6 503 801,26zł

 

Źródła finansowania

środki europejskie – 4 926 514,90zł / 5 652 588,00zł

dotacja celowa z budżetu krajowego – 741 875,19zł / 851 213,26zł

wkład własny (środki prywatne) – 127 509,80zł / 146 302,28zł

 

Loga unii europejskiej
Skip to content