Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury


NABÓR WNIOSKÓW 💥 W RAMACH #POŻYCZKI #PŁYNNOŚCIOWEJ #WARMIA I MAZURY

    Z DNIEM 16-03-2021 r. ZOSTAJE #ZAWIESZONY 💥

Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury” realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wartość projektu wynosi 10 300 000 zł zgodnie z podpisaną w dniu 29 maja 2020r. Umową Operacyjną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Stowarzyszeniem “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zastrzega sobie prawo do zawieszenia naboru wniosków o pożyczkę w ramach instrumentu “Pożyczki Płynnościowej Warmia i Mazury” w przypadku przekroczenia alokacji środków.

> dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego tzn. posiadający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  – znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID – 19, lub
  – są zagrożone skutkami wystąpienia COVID – 19, lub
  – ich przychody z tytułu prowadzenia działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku pandemii COVID – 19.

> przeznaczenie:

 • pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:
  – utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
  – pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
  – zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
  – spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
  – finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  – sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Wydatki finansowane są w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

>zasady:

 • wartość jednostkowej pożyczki wynosi do  400 000,00 zł
 • Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, w zależności od przeprowadzonej oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty, przy czym łączna wartość wszystkich udzielonych pożyczek płynnościowych nie może być wyższa niż 400 000,00 zł.
 • w szczególnych przypadkach maksymalna wysokość pożyczki nie może przekraczać::
  – dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  – 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  – kwota pożyczki może zostać zwiększona do wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy pod warunkiem złożenia uzasadnienia i oświadczenia przez Pożyczkobiorcę, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

> oprocentowanie, opłaty, prowizje:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w ramach pomocy de minimis:
  – stałe 0,03% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla przedsiębiorców, którzy zagwarantują utrzymanie przez okres 12 miesięcy od otrzymania pożyczki zatrudnienie na poziomie wynoszącym min. 90% zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o pożyczkę;
  – stałe 0,05% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody;
  – stałe 0,10% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla pozostałych projektów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, przy zastosowaniu obniżonych stóp oprocentowania co najmniej równych stopie bazowej (ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6.) obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r., tj. 1,84%, powiększonej o co najmniej:

– w pierwszym roku trwania pożyczki o 25 punktów bazowych;
– w drugim i trzecim roku trwania pożyczki o 50 punktów bazowych;
– w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki o 100 punktów bazowych,

 • na warunkach rynkowych – stałe od 1,19 % do 4,19 % w stosunku rocznym

Za udzielenie pożyczki Stowarzyszenie “CREP” nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

> okres spłaty:

 • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od dnia jej uruchomienia
 • maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki wynosi 12 miesięcy

> rozliczenie pożyczki:

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni,
 • dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 1 lutego 2020r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.

> rodzaje zabezpieczeń:

 • obligatoryjnie weksel in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla w każdy przypadku
 • zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją/ polityką Pośrednika Finansowego

W zależności od wyniku oceny wniosku i przedsiębiorcy, Stowarzyszenie “CREP” może przyjąć dodatkowe zabezpieczenie.

 W CELU UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

STOWARZYSZENIE “CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

ul. Józefa Piłsudskiego 11 A, 14-400 Pasłęk

tel. 55 248-10-90/91/92/93

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury – wzór

W przypadku ubiegania się o pożyczkę w ramach pomocy de minimis (oprocentowanie pożyczki) obowiązkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie może zostać udzielone w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, należy dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przez osoby fizyczne należy pobrać następujące dokumenty:

————————————————————-

—————————————————————–

Skip to content