Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR

dla województwa warmińsko-mazurskiego

04-01-2021 r. o godzinie 12.00💥 nabór wniosków 💥 w ramach #Pożyczki #Płynnościowej #POIR” zostaje #ZAWIESZONY

>>> WNIOSEK INTERNETOWY <<<

Zasady złożenia wniosku o pożyczkę POIR WiM

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
 • Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. Ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,

przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

DLA KOGO

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać kryterium:
  • w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/20143 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

OPROCENTOWANIE, OPŁATY i PROWIZJE

 • Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

NA CO

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki).

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie “CREP” może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu
👉55 248-10-90 lub 55 248-10-92
👉55 248-10-91 lub 55 248-10-93

👉 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 23 września 2020 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) na realizację instrumentu finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” w ramach którego będą udzielane pożyczki dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Skip to content