POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

Informujemy, że od dnia 08-01-2020 r. zawieszamy nabór wniosków o pożyczkę w ramach Pożyczki Inwestycyjnej z Premią do odwołania.
 
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł
 • maksymalne łączne zaangażowanie środków  wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może być wyższe niż 1 500 000, 00 zł
 • maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

DLA KOGO

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • działalność przedsiębiorstwa i lokalizacja siedziby/oddziału musi być realizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

OPROCENTOWANIE

 • stałe 0,49% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 0,74% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 • stałe od 1,98 % do 4,98 % w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

OPŁATY I PROWIZJE

 • Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

PREMIA w postaci subsydiowania odsetek

Przedsiębiorca może uzyskać premię w postaci subsydiowania odsetek w przypadku gdy jego inwestycja jest o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • inwestycja przyczyni się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska;
 • inwestycja jest realizowana na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • inwestycja jest realizowana na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia;
 • inwestycja jest ukierunkowana na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym;
 • inwestycja przyczynia się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych przez Przedsiębiorcę do maksymalnej wysokości 75 000 zł.

NA CO

Pożyczka może zostać przyznana na:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.
 • inne np. inwestycje w budynki w tym ich remonty, zakup wyposażenia itp.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

POŻYCZKI NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów (także bankowych);
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP:

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content