POŻYCZKA ROZWOJOWA

 

Od 19.06.2020 r. 💥 nabór wniosków 💥 w ramach # POŻYCZKI ROZWOJOWEJ # zostaje zamknięty do odwołania 😲

Wnioski, które wpłyną do nas po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł
 • maksymalne łączne zaangażowanie środków  wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może być wyższe niż 1 500 000, 00 zł
 • maksymalny okres spłaty Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

DLA KOGO

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata
 • działalność przedsiębiorstwa i lokalizacja siedziby/oddziału musi być realizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

OPROCENTOWANIE

 • stałe 0,07% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) dot. mikro i małych przedsiębiorstw
 • stałe 0,11% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 • stałe od 1,44 % do 4,44% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

OPŁATY I PROWIZJE

 • Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

NA CO

Pożyczka może zostać przyznana w dwóch wariantach:

 • wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
 • na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej)

POŻYCZKI NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

Ograniczenia w finansowaniu:

 • do 50% wartości pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP:

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content