Pożyczka na rozpoczęcie działalności WWSII

Pożyczki na rozpoczęcie działalności

Dla kogo?

Pożyczki na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które nie posiadających zatrudnienia i nie wykonujących innej pracy zarobkowej oraz są:

 • studentem ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukującym pracy absolwentem szkoły i uczelni do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

Nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Warunki

Maksymalna wartość pożyczki   103 378,60 zł;

Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oprocentowanie 0,01% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
0,03% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałej grupy docelowej.
Okres spłaty do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału do 1 roku
Zabezpieczenie weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych

ustalane indywidualnie

Możliwe jest udzielenie pożyczki również na działalność w formie spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rozliczenie pożyczki odbywa się na podstawie opłaconych faktur/rachunków lub innych równoważnych dokumentów.

Dokumenty do pobrania

 1. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI WSPARCIE W STRACIE II
 2. Wniosek o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Wskazówki Dotyczące Wypełnienia Wniosku
 4. Załącznik do wniosku – Bilans, Rachunek Zysków i Strat WWSII obowiązuje od 01 09 2020
 5. Zał. Nr 1 Wysokość Przeciętnego Wynagrodzenia
 6. Zał. Nr 2 Oświadczenie de minimis
 7. Zał. Nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o środki publiczne
 8. Zał. Nr 4 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy
 9. Zał. Nr 5 Oświadczenie o niezatrudnieniu
 10. Zał. Nr 6 Oświadczenie o prawie do opieki
 11. Oświadczenie o zgodności danych osobowych
 12. Upoważnienia dla Konsumenta wypełnia Wnioskodawca i Małżonek Wnioskodawcy
 13. Oświadczenie Małżonka Wnioskodawcy
 14. Klauzula informacyjna Wnioskodawca
 15. Formularz Informacji pomoc de minimis

Zabezpieczenie pożyczki:

 1. Oświadczenie majątkowe Poręczyciela
 2. Upoważnienia dla Konsumenta I Przedsiębiorcy Poręczyciel i Małżonek Poręczyciela 
 3. Klauzula informacyjna Poręczyciel
 4. Oświadczenie Małżonka Poręczyciela
 5. Oświadczenie o zgodności danych osobowych
Skip to content