Złożenie wniosku o pożyczkę POIR

Złożenie wniosku o pożyczkę POIR

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami można złożyć:

 1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „CREP”, decyduje data ich wpływu na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęką” ul. Józefa Piłsudskiego 11a; 14-400 Pasłęk;
 2. albo w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym za pomocą internetowego systemu składnia wniosków dostępnego na stronie screp.pl
 3. albo w wersji elektronicznej w formie skanów za pomocą internetowego systemu składnia wniosków dostępnego na stronie www.screp.pl przy czym oryginały dokumentów należy przesłać na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęką” ul. Józefa Piłsudskiego 11a; 14-400 Pasłęk z dopiskiem „Pożyczka POIR” po pozytywnej ocenie formalnej.

Wnioski o pożyczkę złożone niezgodnie z powyższymi wytycznymi będą odrzucane automatycznie bez ich weryfikacji i powiadamiania.

Inne ważne informacje:

 1. Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami. Zgodnie z listą umieszczoną na ostatniej stronie wniosku o pożyczkę.
 2. Do każdego wniosku o pożyczkę musi być załączone Upoważnienie dla Konsumenta i Przedsiębiorcy wg określonego przez SCREP wzoru, wypełnione przez Wnioskodawcę oraz Małżonka/Małżonkę Wnioskodawcy w przypadku wspólności majątkowej, a także Poręczycieli oraz Małżonka/Małżonkę Poręczyciela (jeżeli dotyczy). W przypadku braku wypełnienia niniejszych dokumentów wniosek o pożyczkę nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.
 3. W przypadku proponowania na zabezpieczenie pożyczki hipoteki na nieruchomości obowiązkowo należy dołączyć operat szacunkowy nie starszy niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.
 4. We wniosku o pożyczkę nie można pozostawiać niewypełnionych pól. W przypadku niezaistnienia lub niewystępowania danych należy w polu wpisać słowo „nie dotyczy” lub skreślić. W przypadku braku miejsca można dołączyć opis w formie załącznika.
 5. Dokumenty niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu. Wnioskodawca ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania pisma informującego o uchybieniach przesłanego za pośrednictwem e-maila wykazanego we wniosku o pożyczkę lub pocztą tradycyjną.
 6. Stowarzyszenie “CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą E-puap.
 7. Stowarzyszenie „CREP” zastrzega sobie prawo do zażądania wyjaśnień, uzupełnień oraz dokumentów na każdym etapie oceny wniosku o pożyczkę. W przypadku niedostarczenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień czy dokumentów wniosek o pożyczkę zostanie automatycznie odrzucony z przyczyn formalnych.

Podpis kwalifikowany

 1.  Dokumenty składane do Stowarzyszenia “CREP” powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to „ zaawansowany podpis elektroniczny z certyfikatem cyfrowym, który został zaszyfrowany za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów”.
 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodnie z prawem, jest równoważny odręcznemu podpisowi pod warunkiem że podpis spełnia wszystkie wymagania określone w eIDAS w odniesieniu do kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
 4. Stowarzyszenie “CREP” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako dokumenty w formacie „pdf”, które należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES.
 5. Stowarzyszenie “CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą E-puap.
 6. Oznacza to, iż wszystkie dokumenty powinny zostać zapisane w formacie pdf a następnie podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego.
 7. Należy wszystkie dokumenty po podpisaniu  przesłać za pomocą “WNIOSKI ONLINE”

Dokumenty przesyłane w formie scanów

 1. Stowarzyszenie “CREP” określa dopuszczalną formę przesłania dokumentów w formie scanów.
 2. Oznacza to, iż wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane zgodnie z reprezentacją w wersji papierowej.
 3. Należy wszystkie dokumenty po podpisaniu zeskanować oraz przesłać za pomocą “WNIOSKI ONLINE”
Skip to content